Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Phòng Kế hoạch - Tài Chính

(18/02/2011)

1. Chức năng:

           Tham mưu Hiệu trưởng trong quản lý các dự án đầu tư tại trường, công tác kế hoạch tài chính và kế toán của trường;

           Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nhà trường nhằm tăng nguồn thu cho nhà trường.

2.Nhiệm vụ:

           Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại xưởng thực hành. Đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn.

           Quản lý thực hiện ký kết các hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng gia công dịch vụ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

           Lập và thực hiện kế hoạch: Xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường. Chủ trì quản lý, kiểm tra và cùng với các đơn vị tư vấn giám sát thi công các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường theo quy định hiện hành.

           Thu đủ đúng các khoản thu lệ phí, học phí và thu dịch vụ sự nghiệp khác. Quản lý, sử dụng các nguồn thu có hiệu quả, đúng nguyên tắc quy chế tài chính Nhà nước quy định và quy chế chi tiêu nội bộ được phê duyệt; Thanh quyết toán các hợp đồng đúng theo quy chế tài chính quy định, các chế độ chính sách quản lý lao động tiền lương;           

3. Thông tin viên chức:

                   Phòng Kế hoạch – Tài chính có năm thành viên.

TT

Họ tên

Số điện thoại

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình ảnh

1 Lê Trần Như Thủy 0918 634 898 Trưởng phòng; Kế toán trưởng Thạc sỷ kinh tế

2

Võ Thành Đông

0869 094 422

Chuyên viên

Cử nhân kinh tế

 

3

Phạm Thu Trang

0988 988 129

 

Kế toán thanh toán

 

Thạc sỷ kế toán

 

 

 

 

4

Phan Thành Rớt

0855 533 314

 

Chuyên viên

 

Cử nhân Lưu trữ và Quản trị văn phòng

 

 

5 Trần Thị Thu Hiên 0914603517 Thủ quỷ Cử nhân Du lịch

Tin bài liên quan
+ Xem tất cả
Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
Khai Giảng Năm Học 2022-2023
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn