Quản lý đào tạo Hotline: 02973.814.946

Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp - Quản trị thiết bị và Quan hệ doanh nghiệp

(04/04/2012)

A. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng trong công tác Quan hệ Doanh nghiệp: Lập kế hoạch cho học sinh - sinh viên thực tập chuyên môn, thực tập tốt nghiệp, cử giáo viên làm việc tại Doanh nghiệp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

 Giúp Hiệu trưởng trong công tác Quản lý tài sản, Quản trị cơ sở vật chất của Trường.

 Giúp Hiệu trưởng quản lý, thực hiện các dự án đầu tư tại trường.

Thực hiện mua sắm, bảo trì, sửa chữa, thanh lý và theo dõi việc sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của Trường phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập.

Thường trực ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường.

Tổ chức Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động và đào tạo ngắn hạn.

           2. Nhiệm vụ:  

Thực hiện liên hệ các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh: Lập kế hoạch cho học sinh - sinh viên thực tập chuyên môn, thực tập tốt nghiệp, cử giáo viên làm việc tại Doanh nghiệp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

Thiết lập cầu nối thông tin giữa nhà Trường và Doanh nghiệp: Dự báo tình hình nhu cầu nguồn nhân lực nghề nghiệp, gia công dịch vụ, huấn luyện An toàn LĐ- vệ sinh LĐ, đào tạo thường xuyên, đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu Doanh nghiệp, phối hợp giới thiệu việc làm cho học sinh –sinh viên sau tốt nghiệp, ký kết các bảng thoả thuận hợp tác đào tạo (Bản ghi nhớ), ký kết hợp đồng đào tạo cùng Doanh nghiệp.

Xây dựng các qui định, nội qui về quản lý, phân phối, cấp phát, sử dụng, bảo quản các loại tài sản, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư.

Chủ trì, phối hợp các Phòng, Khoa, Trung tâm quản lý hiệu quả việc sử dụng tài sản, quản trị cơ sở vật chất, các phương tiện giảng dạy và học tập.

Chủ trì, phối hợp các Phòng, Khoa, Trung tâm quản lý hiệu quả tài sản từ các dự án hợp tác Quốc tế, nguồn tài trợ, nghiên cứu khoa học, đồ dùng dạy học. Bàn giao đơn vị sử dụng .

Thực hiện các hồ sơ kiểm kê việc sử dụng tài sản, thiết bị, dụng cụ, vật tư theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban Giám Hiệu. Báo cáo, đánh giá kết quả Kiểm kê đối với từng đơn vị quản lý sử dụng.

Đầu mối tổ chức thực hiện hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu, hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu đối với các hạng mục công trình xây dựng cơ bản, các hạng mục đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập theo qui định.

 Quản lý hồ sơ thiết bị, cơ sở vật chất các Phòng, Khoa, Trung tâm, cập nhật Thiết bị, cơ sở vật chất mới được đầu tư vào hồ sơ các Đơn vị, phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo tăng tài sản.

Thực hiện hồ sơ mua sắm, cấp phát, thu hồi dụng cụ, vật tư giảng dạy, học thực hành môn học/mô đun từng học kỳ theo qui chế.

 Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc thanh lý tài sản, thiết bị (định kỳ và đột xuất) theo chế độ khấu hao của cấp có thẩm quyền qui định.

 Lập kế hoạch, tổ chức sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, phòng học, xưởng thực hành.

 Thực hiện công tác liên kết các Tổ chức, Doanh nghiệp và cá nhân: Tuyển sinh và tổ chức giảng dạy, quản lý hồ sơ các lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và cấp Chứng nhận, Chứng chỉ theo qui định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

 Thực hiện hồ sơ hợp đồng, thanh toán các lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

 Thực hiện công tác liên kết các Tổ chức, Doanh nghiệp và cá nhân: Tuyển sinh và tổ chức giảng dạy, quản lý hồ sơ các lớp đào tạo sơ cấp (thường xuyên), các lớp đào tạo ngắn hạn (theo nhu cầu Doanh nghiệp) và cấp Chứng nhận, Chứng chỉ theo qui định;

 Thực hiện hồ sơ hợp đồng, thanh toán các lớp đào tạo sơ cấp (thường xuyên), các lớp đào tạo ngắn hạn (theo nhu cầu Doanh nghiệp)

  Thực hiện công tác liên kết các Tổ chức, Doanh nghiệp và cá nhân: Tuyển sinh và tổ chức giảng dạy, quản lý hồ sơ giảng dạy các lớp Ngoại ngữ, Tin học theo qui định;

 Thực hiện hồ sơ hợp đồng, thanh toán các lớp Ngoại ngữ, Tin học;

 Thực hiện Công tác liên kết các Tổ chức, Doanh nghiệp và cá nhân: Tuyển sinh và phối hợp tổ chức ôn tập, quản lý hồ sơ Đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia đối với các Nghề được Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp giao;

 Thực hiện hồ sơ hợp đồng, thanh toán các kỳ Đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia đối với các Nghề được giao;

 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu Trưởng.

B. Thông tin viên chức thuộc phòng:

TT

Họ tên

Số điện thoại di động

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Hình ảnh

1

Triệu Văn Cang

0989975544

Trưởng phòng

 

 

Kỹ sư giáo dục Ngành chế tạo máy

 

 

2

Nguyễn Văn Đệ

0913114742

Phó phòng

 

 

Cử nhân Anh Văn

 

3

Trần Thị Kim Yến

0918999767

Viên chức

 

 

 

Cử nhân Kế toán

 

 

5

Danh Quí

0933593388

Viên chức

Kỹ sư chế biến thuỷ sản


  + Xem tất cả
  Học Cao đẳng theo Chương trình 9+
  Khai Giảng Năm Học 2022-2023
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn