Hotline: (0297).3.814.946

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC& HỢP TÁC QUỐC TẾ

(18/02/2011)

1. THÔNG TIN CHUNG:

1. OVERVIEW

- Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Name: Scientific Research And International Cooperation Department

- Địa chỉ: Số 1022 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Address: 1022 Nguyen Trung Trưc Street, An Hoa Ward, Rach Gia City, Ken Giang province

- Số điện thoại: 0773.814.945

Phone: 0773.914.945

2. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

2. FUNCTIONS - DUTIES

a. Chức năng, nhiệm vụ:

a. FUNCTIONS - DUTIES

Chức năng:

FUNCTIONS

- Tham mưu đề xuất cho Ban Giám Hiệu các chính sách thực hiện và biện pháp tổ chức triển khai, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học

- Suggest to the College Board implimenting policies and measures to organize scientific research projects

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài, các tổ chức quốc tế

- Suggest and assist the Rector to impliment cooperation activities between the college and foreign colleges and international organizations.

Nhiệm vụ:

DUTIES

- Quản lý đề tài, dự án NCKH cấp trường.

- Manage scientific research projects of college

- Xây dựng phương hướng, triển khai thực hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị lập kế hoạch và thực hiện NCKH, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và sản xuất. Phối hợp việc nghiên cứu, thực nghiệm giữa các đơn vị trong và ngoài nhà trường.

- Build orientation and implement the plan of scientific research and technological development. Guiding, testing the unit to plan and implement scientific research and application of technology in teaching and production. Coordinating the research, experimentation among units in and out of school.

- Nghiên cứu, đề xuất các chế độ quản lý, khuyến khích nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến mô hình dạy học với các điều kiện của trường và theo quy định của Nhà nước.

Research, suggest management regimes, encourage scientific research, innovation and improvement of teaching model as conditions of college and provisions of the law.

- Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán để quản lý tiến độ thực hiện các đề tài, tổ chức nghiệm thu, đánh giá, kiểm tra và đề nghị khen thưởng.

- Coordinate with the Financal – Accounting Department to manage the progress of implementation of the projects, evaluate, test and reward proposals.

- Thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài các cấp do Trường quản lý.

- Establish the council for reviewing and accepting projects.

- Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch chuyển giao công nghệ, kết quả Nghiên cứu khoa học ứng dụng vào giảng dạy, sản xuất.

- Coordinate with faculties to plan technology transfer planning, scientific research results that are used for teaching and manufacturing.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước triển khai thực hiện, đề xuất và quản lý các hoạt động liên quan đến công tác học tập và nghiên cứu khoa học của giáo viên.

- Coordinate with local and foreign units implement, suggest and manage the activities related to learning and scientific research of teachers.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường và các hội nghị, hội thảo khoa học liên kết giữa Trường với các đối tác khác.

- Organize scientific conferences, seminars of college and scientific conferences between college and other partners.

- Quản lý, thu thập, lưu trữ các bài báo đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước của GV-CBCNV của trường.

- Manage, collect and store articles that are published by teachers and staff in professional journals

- Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược phát triển công tác hợp tác trên lĩnh vực đào tạo và NCKH với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

- Planand implement plans and strategies to development training cooperation and scientific research with domestic and foreign organizations.

- Thiết lập mối quan hệ và phối hợp giải quyết công việc liên quan với các cơ quan chức năng trong công tác hợp tác quốc tế.

- Establish relationships and coordinating work related with authorities in international cooperation.

- Chịu trách nhiệm tiếp đón đoàn ra, đoàn vào và tổ chức ký kết với các đối tác hợp tác với Trường.

- Responsible for welcoming visiting foreign delegations and organising signing with international partners.

- Công tác đối ngoại: Tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác với các đối tác nước ngoài: đón đoàn, tổ chức đoàn ra, chuẩn bị các nội dung hợp tác, tổ chức ký kết các văn bản hợp tác.

- Implement the plan in cooperation with foreign partners: welcoming delegations andorganizations prepare cooperation cotents, organize signing cooperation documents.

- Lên kế hoạch, thực hiện và giám sát hoạt động hợp tác quốc tế.

- Plan, impliment and supervise international cooperation activities.

- Lập hồ sơ tiếp nhận và quản lý tình nguyện, học viên nước ngoài đến học tập, thực tập theo chương trình hợp tác.

- Receive and manage volunteers and interships following the cooperation program.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường để xây dựng kế hoạch tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do các tổ chức quốc tế triển khai.

- Collaborate with college units to planfor participating in research projects and technology transfer from international organizations.

- Tổ chức cung cấp thông tin về công nghệ mới về các đề tài KHCN trong và ngoài nước có liên quan đến đào tạo của Trường, thông tin trong lĩnh vực đào tạo nghề cho giáo viên và sinh viên của Trường.

- Provide information about new technologies related to the college’s training and vocational training informationfor teachers and students.

- Tổ chức tham gia và triển khai các hội nghị, hội thảo liên quan đến hợp tác quốc tế phục vụ cho đào tạo và NCKH của Trường, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

- Organizeand implement conferences and seminars related to international cooperation in training and Scientific Research of the collegethat contributes to improve the quality of teachers andstaff.

- Tham mưu, đề xuất và lập kế hoạch triển khai cho các dự án và các chương trình đào tạo quốc tế

- Lead and planto impliment projects and international training programs.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động tư vấn du học, tài trợ học bổng cho giáo viên và sinh viên học sinh của Trường.

- Collaborate with the units to organize consultancy activities about study abroad, funded scholarships for teachers and students.

- Phối hợp với các đơn vị để tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hoá của sinh viên với các đối tác nước ngoài.

- Collaborate with other units to organize volunteer activities, cultural exchange of students with foreign partners.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường.

- Implementing other duties as assigned by the College Board

3. TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG:

3. PERSONNEL DEPARTMENT

1. Trưởng phòng: ThS. LÊ QUANG NHÃ

1. Department: MA. Le Quang Nha

- Email: lqnha@caodangnghekg.edu.vn

- Email: lqnha@caodangnghekg.edu.vn

- Điện thoại: (84).986.559.113

- Cell phone: (84).986.559.113

Nhân viên: 

Staff

2. CN TĂNG HOA NƯƠNG

2. BA. TANG HOA NUONG

- Email: thnuong0405@gmail.com

- Email: thnuong0405@gmail.com

- Điện thoại:(84).1677.255.899

- Cell phone: (84).1677.255.899

3.CN NGUYỄN THỊ MỸ LINH

3. BA. NGUYEN THI MY LINH

- Email: ntmlinh@caodangnghekg.edu.vn

- Email: ntmlinh@caodangnghekg.edu.vn

- Điện thoại:(84).917.162.223

- Cell phone: (84).917.162.223

  + Xem tất cả
  Video giới thiệu trường
  Thư viện ảnh
  Người phát ngôn
  ThS. Hồ Thu Hằng
  Phó Hiệu Trưởng
  0917488484
  hthang@caodangnghekg.edu.vn