KẾT QUẢ KIỂM TRA KIẾN THỨC, KIỂM TRA THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI THAM DỰ TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

(15/07/2017)

Nghề: Cắt gọt kim loại trên máy CNC - Bậc trình độ kỳ năng nghề: 3/5

TT Số hiệu
kiểm tra
Kết quả kiểm ta kiến thức Kết quả kiểm ta thực hành Ghi
 chú
1 371776066 Không đạt  -   
2 371247316 Đạt Đạt  
3 371629722  -   - Bỏ thi
4 370919678 Đạt Không đạt  
5 371573912 Đạt Đạt  
6 370426535 Đạt Không đạt  
7 371463380  -  - Bỏ thi
8 371523491 Đạt Không đạt  
9 371502293 Đạt Không đạt  
10 341208459 Đạt Đạt  
11 370547056  -  - Bỏ thi
12 371383417 Đạt Đạt  
13 371494544 Không đạt Không đạt  
14 370963286 Không đạt Không đạt  
15 371115388 Không đạt Không đạt  
16 092076001197  -  - Bỏ thi
17 371656591  -  - Bỏ thi
18 371610212 Không đạt Không đạt  
19 371115159 Không đạt Không đạt  
20 370948555  -  - Bỏ thi
21 371456673 Không đạt Không đạt  
22 370987661  -  - Bỏ thi
23 371573755 Không đạt Không đạt  
24 371745759 Đạt Không đạt  
25 371573754 Đạt Không đạt  
26 371098893 Đạt Đạt  
27 371546488  -  - Bỏ thi
28 371302417 Không đạt Không đạt  
29 371545154 Không đạt Không đạt  
30 172382818 Đạt Không đạt  
31 370739326 Đạt Đạt  
32 371454386 Đạt Đạt  
33 371154243  -  - Bỏ thi
34 370902115 Đạt Không đạt  
35 371596533 Đạt Đạt  
36 370516764 Đạt Không đạt  
37 371576510 Đạt Đạt  
38 371555981 Đạt Đạt  
39 250617758  -  - Bỏ thi
40 371615190 Đạt Không đạt  
41 371862647 Đạt Không đạt  
42 371272822 Đạt Đạt  
43 371598116 Đạt Đạt  
44 371360300 Không đạt Không đạt  
45 371546489 Không đạt Không đạt  
46 371621885 Đạt Đạt  
47 371591176 Đạt Đạt  
48 371157831 Đạt Không đạt  
49 370511678 Đạt Không đạt  
50 370987582 Không đạt Không đạt Bỏ thi

Nghề: Điện Công Nghiệp - Bậc trình độ kỳ năng nghề: 3/5

TT Số hiệu
kiểm tra
Kết quả kiểm ta kiến thức Kết quả kiểm ta thực hành Ghi
 chú
1 371495579  -  - Bỏ thi
2 371299016 Đạt Không chấm điểm  
3 371527869 Không đạt  -  
4 371054576 Không đạt  -  
5 371698475  -  - Bỏ thi
6 371579365 Không đạt Không đạt  
7 371912761 Đạt Không chấm điểm  
8 187200517 Không đạt Không đạt  
9 371418871 Không đạt Không đạt  
10 371546071  -  - Bỏ thi
11 371286291  -  - Bỏ thi
12 371353337 Không đạt Không đạt  
13 371038296  -  - Bỏ thi
14 371651609  -  - Bỏ thi
15 370769930 Đạt Không chấm điểm  
16 371610092 Không đạt Không đạt  
17 371643110 Không đạt Không đạt  
18 371120809 Không đạt Không đạt  
19 371579939  -  - Bỏ thi
20 370579985 Đạt Đạt  
21 371297625 Không đạt Không đạt  
22 371450596 Không đạt Không đạt  
23 371581644 Không đạt Không đạt  
24 371520629 Không đạt Không đạt  
25 370787401 Không đạt Không đạt  
26 365414749 Không đạt Không đạt  
27 241240402 Đạt Đạt  
28 194117913 Đạt Không chấm điểm  
29 371437057 Không đạt Không đạt  
30 371743682  -  - Bỏ thi
31 331361912 Không đạt Không đạt  
32 371288254  -  - Bỏ thi
33 371598224 Không đạt Không đạt  
34 371600368 Không đạt Không đạt  
35 371291490 Đạt Không chấm điểm  
36 371511740 Không đạt Không đạt  
37 370975402 Không đạt Không đạt  
38 371581493 Không đạt Không đạt  
39 370963489 Đạt Đạt  
40 371607468  -  - Bỏ thi
41 371053727 Không đạt Không đạt  
42 221070329 Không đạt Không đạt  
43 371061322 Không đạt Không đạt  
44 371399284 Đạt Đạt  
45 370987259 Không đạt Không đạt  
46 371562562 Không đạt Không đạt  
47 370684959 Đạt Đạt  
48 371616851 Đạt Không chấm điểm  
49 371094083 Không đạt Không đạt  
50 371532062 Không đạt Không đạt  

Tin bài liên quan
(_page 5 _in 16)    << < 4 5 6 7 >>>
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn