DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 9+; TRUNG CẤP ĐỢT 2 NĂM 2020

(09/08/2020)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ 
CAO ĐẲNG 9+; TRUNG CẤP ĐỢT 2 NĂM 2020
  I. Trình độ Cao đẳng 9+          
STT Họ và  Tên Ngày sinh Quê quán ( Nơi sinh) Trúng tuyển nghề
Năm  Nữ
1 Lê Khánh An 22/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
2 Nguyễn Danh Ba 20/06/2005   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Điện công nghiệp
3 Huỳnh Công Bằng 01/01/2005   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
4 Danh  Dành 30/07/2005   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
5 Danh  Đạt 07/06/2003   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
6 Bành Phong  Dĩnh 25/11/2005   Hòn đất- Kiên Giang Điện công nghiệp
7 Trương Minh Đức 14/08/2002   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
8 Trần Huỳnh Đức 20/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
9 Mai Tiến Dũng 10/02/2001   TP Hồ Chí Minh Điện công nghiệp
10 Dương Thanh  Duy 10/06/2004   Bạc liêu Điện công nghiệp
11 Trương Công Hạnh 09/07/2003   An biên- Kiên Giang Điện công nghiệp
12 Phan Nguyễn Quốc Hào 04/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
13 Trần Anh Hào 04/04/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
14 Phan Trung Hậu 18/02/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
15 Danh Thanh Hiếu 06/11/1999   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
16 Trương Trung Hiếu 01/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
17 Trần Văn Hoàng 27/05/2005   Kiên Giang Điện công nghiệp
18 Lê Gia Huy 21/08/2002   Tân Hiệp- Kiên Giang Điện công nghiệp
19 Huỳnh Quang Hỷ 14/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
20 Nguyễn Văn Khang 19/12/2003   An Minh- Kiên Giang  Điện công nghiệp
21 Võ Hoàng  Khang 24/05/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
22 Lý Minh Khang 20/03/2004   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
23 Vương Trí  Khang 21/10/2004   Phú quốc- Kiên Giang Điện công nghiệp
24 Võ Hoàng  Khanh 05/11/2004   An biên- Kiên Giang Điện công nghiệp
25 Hồ Anh  Kiêt 24/05/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
26 Ngụy Dũ Lâm 05/07/2005   Vị Thanh- Hậu Giang Điện công nghiệp
27 Phùng Vạn Thảo Linh 25/01/005   Hòn đất- Kiên Giang Điện công nghiệp
28 Nguyễn Phù Phi Long 07/08/2005   Kiên lương- Kiên Giang  Điện công nghiệp
29 Trần Quốc Kiên Long 03/10/2005   Hòn đất- Kiên Giang Điện công nghiệp
30 Danh Nguyễn Luân 03/10/2004   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Điện công nghiệp
31 Nguyễn Chí Luông 20/04/2005   Hòn đất- Kiên Giang Điện công nghiệp
32 Lê Minh  Lưỡng 22/05/2004   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
33 Nguyễn Võ Khải Minh 27/07/2005   An biên- Kiên Giang Điện công nghiệp
34 Mai Hoàng Nam '09/03/2004   An Biên- Kiên Giang Điện công nghiệp
35 Trần Quang Nhân 06/08/2005   Tân Hiệp- Kiên Giang Điện công nghiệp
36 Phạm Em  Nhân 19/02/2005   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
37 Nguyễn Văn Nhất 15/08/2005   An biên- Kiên Giang Điện công nghiệp
38 Đặng Hồng Nhựt 20/10/2005   Hòn đất- Kiên Giang Điện công nghiệp
39 Quách Hoàng Phi 27/05/2005   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
40 Nguyễn Văn Phúc 08/07/2005   Hòn đất- Kiên Giang Điện công nghiệp
41 Châu Vương Minh Quân 29/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
42 Phạm Văn Quốc 24/06/2004   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
43 Ngô Đức Quý 13/10/2005   An biên- Kiên Giang Điện công nghiệp
44 Nguyễn Thanh Quyết 18/07/2005   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Điện công nghiệp
45 Trần  Tài 16/05/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
46 Danh Tèo 11/04/2004   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
47 Nguyễn Trí Thạch 22/03/2004   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
48 Danh Thẩm 20/02/2002   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
49 Nguyễn Hồng Thiên 09/01/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
50 Nguyễn Trường  Thịnh 10/06/2005   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
51 Đàm, Công Tiến 17/06/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
52 Nguyễn Việt Tiến 27/01/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
53 Nguyễn Quốc Toàn 30/06/2005   Hòn đất- Kiên Giang Điện công nghiệp
54 Trương Trọng Trí 04/03/2003   Gò quao- Kiên Giang Điện công nghiệp
55 Danh  Trí 03/07/2004   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
56 Danh Minh Triết 28/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
57 Nguyễn Duy Trung 08/09/2005   An biên- Kiên Giang Điện công nghiệp
58 Trần Phan  Trung 19/03/2005   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
59 Nguyễn Hoàng Trương 04/11/2005   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
60 Tạ Minh Trương 28/06/2004   An Minh- Kiên Giang  Điện công nghiệp
61 Nguyễn Thanh Tuấn 01/03/2004   Rạch giá- Kiên Giang Điện công nghiệp
62 Nguyễn Duy Tường 19/072005   An Biên- Kiên Giang Điện công nghiệp
63 Nguyễn Thanh Tuyền 26/10/2005   An Biên- Kiên Giang Điện công nghiệp
64 Mai Trung Vĩnh 26/08/2005   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Điện công nghiệp
65 Nguyễn Chánh An 09/05/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
66 Lư Quốc An 31/12/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
67 Trần Quốc Anh 17/05/2005   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Công nghệ ô tô
68 Phạm Quốc Anh 19/09/2004   Kiên Hải- Kiên Giang Công nghệ ô tô
69 La Trần Gia Bảo 29/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
70 Lâm Trí  Bảo 09/06/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
71 Trần Quốc Bảo 17/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
72 Trần Quốc Bảo 09/06/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
73 Phan Thanh Bình 18/06/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
74 Nguyễn  Boston 13/07/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
75 Nguyễn Trung  Cang 12/08/2005   An Minh- Kiên Giang Công nghệ ô tô
76 Hứng Quốc Cường 20/04/2005   Thốt Nốt- Cần Thơ Công nghệ ô tô
77 Nguyễn Chí Cường 19/04/2001   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
78 Nguyễn Vũ Cường 14/02/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
79 Tàu Quốc Đại 12/06/2002   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
80 Nguyễn Thaành Đậm 20/06/2004   Châu Thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
81 Nguyễn Văn Dạng 07/09/2004   Tân Hiệp- Kiên Giang Công nghệ ô tô
82 Dương Minh Đặng 11/05/2004   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Công nghệ ô tô
83 Danh Tiến Đạt 04/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
84 Huỳnh Tấn Đạt 27/06/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
85 Nguyễn Thông Điền 06/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
86 Nguyễn Văn Quốc Doanh 12/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
87 Huỳnh Văn Đọt 30/12/2005   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
88 Nguyễn Quốc Dương 30/06/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
89 Nguyễn Thanh Duy 09/09/2005   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
90 Hà Đại Trường  Giang 18/12/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
91 Mai Thanh Giỏi 09/12/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
92 Danh Hoàng Hải 23/04/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
93 Nguyễn Nhật Hào 06/08/2003   An biên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
94 Trần Minh  Hào 27/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
95 Phạm Hoàng Hảo 06/06/2005   An biên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
96 Lê Phúc Hậu 14/09/2005   Tp HCM Công nghệ ô tô
97 Trịnh Trung Hiếu 11/07/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
98 Trần Ngô Minh Hòa 30/05/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
99 Lê Minh Hoàng 14/05/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
100 Lê Hoàng  Hôn 05/10/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
101 Huỳnh Minh Hữu 19/09/2005   Kiên Lương- Kiên Giang Công nghệ ô tô
102 Trần Gia  Huy 17/09/2001   Phú quốc- Kiên Giang Công nghệ ô tô
103 Lâm Minh Huynh 06/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
104 Trần Đức Huỳnh 20/05/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
105 Trần Hoàng Khang 19/03/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
106 Lâm Chí  Khang 04/03/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
107 Nguyễn Hoàng Khang 14/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
108 Nguyễn Vĩ Khang 08/04/2004   An Minh- Kiên Giang Công nghệ ô tô
109 Quách Thái Minh Khang 08/08/2005   TP HCM Công nghệ ô tô
110 Đặng  Lê Hoàng Khang 30/10/2005   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
111 Trần Tiến Khang 31/10/2005   U Minh- Cà Mau Công nghệ ô tô
112 Trần Lê Quốc Khánh 26/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
113 Lê Quốc Khánh 07/07/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
114 Nguyễn Minh  Khởi 09/11/2004   An biên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
115 Lê Tuấn Kiệt 10/11/2005   Châu Thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
116 Trương Hoàng Kiệt 02/07/2003   An biên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
117 Thái Hoàng  Kiệt 03/12/2004   An biên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
118 Ngô Gia  Lạc 24/10/2002   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
119 Đoàn Hoàng Nhất Linh 21/06/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
120 Danh Loan 11/01/2005   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
121 Lâm Phước  Lộc 23/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
122 Nguyễn Văn  Lợi 04/07/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
123 Nguyễn Ngọc Long 01/04/2005   Trà Vinh Công nghệ ô tô
124 Huỳnh Minh Luân 12/04/2004   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Công nghệ ô tô
125 Danh Dũ Minh 01/04/2005   Rạch Giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
126 Huỳnh Nguyễn Tuấn Minh 04/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
127 Đoàn Huỳnh Hiếu Nam 30/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
128 Trần Trọng Nghĩa 037591   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
129 Trần Hiếu Nghĩa 28/10/2005   An Minh- Kiên Giang Công nghệ ô tô
130 Lê Hà Nghĩa 16/08/2005   Thoại Sơn- An Giang Công nghệ ô tô
131 Nguyễn Thành Nguyên 06/05/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
132 Huỳnh Ngô Trọng Nhân 20/10/2005   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Công nghệ ô tô
133 Lê Văn Nhí 29/03/2003   An Minh- Kiên Giang Công nghệ ô tô
134 Văn Minh Nhựt 08/02/2005   Mý Tú- Sóc Trăng Công nghệ ô tô
135 Phạm Minh Nhựt 30/07/2004   Kiên Lương- Kiên Giang Công nghệ ô tô
136 Nguyễn Văn Phát 27/10/2004   Đông Hải- Bạc Liêu Công nghệ ô tô
137 Nguyễn Tấn  Phát 15/07/2005   Tân Hiệp- Kiên Giang Công nghệ ô tô
138 Võ Đức Phát 14/02/2005   Tp HCM Công nghệ ô tô
139 Quách Trịnh Phú 07/06/2005   Chợ Mới- An Giang Công nghệ ô tô
140 Lê Hoàng  Phú 19/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
141 Bùi Văn Hồng Phúc 10/12/2005   Kiên Lương- Kiên Giang Công nghệ ô tô
142 Nguyễn Hoàng Phúc 23/01/2005   Châu thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
143 Nguyễn Văn Phúc 18/07/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
144 Lê Trọng  Phúc 10/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
145 Nguyễn Văn  Phước 23/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
146 Huỳnh Tấn Phước 083878362   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
147 Lê Thanh Phương 17/08/2005   Vị Thanh- Hậu Giang Công nghệ ô tô
148 Nguyễn Minh  Quân 21-01-2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
149 Huỳnh Thanh Quang 23/02/2004   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
150 Trương Thanh Quý 20/'09'/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
151 Nguyễn Hồ Hoàng Sơn 03/12/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
152 Trần Đức Tài 09/12/2005   Châu Thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
153 Trần Hữu Tài 11/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
154 Nguyễn Đức Tâm 08/10/2005   Viĩnh Lợi- Bạc Liêu Công nghệ ô tô
155 Nguyễn Thanh Tâm 09/09/2004   Kiên Giang Công nghệ ô tô
156 Trần Hoàng Tân 01/02/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
157 Lưu Thành  Thái 25/11/2004   Hà Tiên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
158 Lâm Hoàng Thái 02/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
159 Phạm Toàn Thái 14/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
160 Lê Hoàng  Thắng 16/01/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
161 Trần Hoàng Thành 19/01/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
162 Nguyễn Nhật Thiên 05/06/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
163 Trần Thanh  Thiện 09/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
164 Nguyễn Minh  Thông 02/05/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
165 Danh Thuận 16/10/2003   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
166 Nguyễn Phạm Trường Tiến 25/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
167 Trần Anh Tiến 24/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
168 Phạm Văn Tính 20/05/2005   Viĩnh thuận- Kiên Giang Công nghệ ô tô
169 Lưu Trung  Tính 30/05/2005   Châu Thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
170 Nguyễn Văn Tính 15/10/2005   An biên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
171 Đặng Hoàng Tình 16/07/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
172 Đào Lâm  Tránh 12/12/2005   Châu Thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
173 Trương Chiến Trường 16/11/2004   An biên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
174 Vương Minh 17/06/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
175 Trần Thanh 20/01/2001   Châu Thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
176 Nguyễn Vân Tường 21/06/2003   Giồng Riềng- Kiên Giang Công nghệ ô tô
177 Ngụy Văn Ưu 05/12/2005   Châu Thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
178 Nguyễn Thanh 08/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
179 Tô Nguyễn Kỳ 20/09/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
180 Nguyễn Chí 12/01/2005   Châu Thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
181 Nguyễn Quốc 14/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
182 Nguyễn Lê Vinh 29/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
183 Nguyễn Hoàng 28/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
184 Nguyễn Trường  Vỹ 05/06/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
185 Trần Thái Đông Anh   14/07/2002 Gò Quao- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
186 Phạm Nhật Anh 24/10/2005   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
187 Phạm Ngọc Anh   07/03/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
188 Đinh Thiên Bản   09/07/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
189 Giang Hoàng Bảo 10/06/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
190 Huỳnh Văn Cảnh 28/07/1998   Hòn đất- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
191 Danh Văn Chương 03/03/2005   Tri Tôn- An Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
192 Diệp Thành Đạt 27/12/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
193 Mạch Thiên Diệp   04/05/2005 Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
194 Danh Thị Kim  Diệu   02/01/2004 Hòn đất- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
195 Danh Thị Ngọc Duyên   17/01/2005 Châu thành- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
196 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên   21/07/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
197 Trần Gia Hân   25/07/2005 Châu thành- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
198 Đặng Văn Hân .24/01/2001   Kiên Lương- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
199 Nguyễn Thị  Hến   16/10/2005 Hồng Dân- Bạc Liêu Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
200 Tôn Thị Ngọc  Huyền   19/04/2005 Giồng Riềng- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
201 Nguyễn Vĩ  Khang 23/06/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
202 Trương Đình Khôi 10/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
203 Bùi Quốc Kiệt 16/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
204 Trương Mỹ Linh   0948466490 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
205 Nguyễn Thị Nhã Linh   10/12/2005 Châu thành- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
206 Nguyễn Ngọc Linh   05/01/2005 Hòn đất- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
207 Nguyễn Thị Phương Linh   17/02/2005 Tân Hiệp- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
208 Tạ Thị Thùy  Linh   30/09/2005 Hòn đất- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
209 Phạm Thị Ngọc Lợi   09/06/2005 Tân Hiệp- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
210 Đinh Phúc Long   31/08/2005 Hòn Đất- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
211 Lâm Vũ  Luân 20/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
212 Danh  Lượm 12/07/2005   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
213 Lê Thị Cẩm Ly   12/09/2005 Tân Hiệp- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
214 Nguyễn Thị Yến Ly   30/08/2000 Vĩnh Thuận- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
215 Đinh Thị Muội   04/09/2005 Giồng Riềng- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
216 Huỳnh Thiện Mỹ   01/06/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
217 Đồng Nguyễn Hồng Ngọc   22/11/2004 Biên hòa- Đồng Nai Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
218 Lê Trần Đình Nguyên 22/01/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
219 Trương Thị Gia Nguyên   03/02/2005 Hòn đất- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
220 Nguyễn Thị Thanh Nhã   15/02/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
221 Lê Thị Thùy Nhiên   13/05/2005 An biên- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
222 Lưu Thị Thu Nhiều   13/07/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
223 Phạm Quỳnh Như   13/08/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
224 Bùi Thị Tuyết Như   05/02/2009 Hòn đất- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
225 Lưu Thị Hằng Ni   08/12/2005 An Minh- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
226 Quách Ngọc Phúc 27/05/2004   Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
227 Lư Anh Phát 09/09/2004   An biên- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
228 Nguyễn Ngọc Phụng   17/03/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
229 Nguyễn Minh  Quang 17/12/2002   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
230 Thị Thúy Quyên   10/03/2004 U Minh Thương- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
231 Võ Thị Như Quỳnh   20/12/2005 An biên- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
232 Phạm Hoàng Sang 13/01/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
233 Phạm Hoàng  Sang 13/01/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
234 Quách Tấn Tạo 13/02/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
235 Nguyễn Trọng  Thắng 01/03/2005   Kiên lương- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
236 Nguyễn Ngọc Thảo   10/08/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
237 Phạm Huỳnh Đức Thịnh 23/10/2005   Hòn đất- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
238 Nguyễn Thị Kim Tho   03/06/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
239 Nguyễn Anh Thư   29/04/2005 Vĩnh Thuận- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
240 Trần Thị Anh Thư 14/09/2005   Tân Hiệp- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
241 Nguyễn Ngọc Thùy   27/07/2005 Giồng Riềng- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
242 Lý Phi  Thuyền   20/11/2005 An biên- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
243 Lâm Thị Huyền Trân   25/06/2005 Châu thành- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
244 Trương Thị Huyền Trân   11/03/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
245 Lê Thị Bảo  Trân   04/10/2001 An Minh- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
246 Danh Trần Bảo Trân   25/01/2005 Châu thành- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
247 Nguyễn Ngọc Trang   24/04/20045 Châu thành- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
248 Trương Bảo  Trinh   26/08/2005 Châu thành- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
249 Nguyễn Minh Trọng 23/05/2005   Hòn đất- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
250 Lưu Thị Ngọc Trúc   04/09/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
251 Hà Thị Tố Uyên   17/08/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
252 Trần Khánh Vân   19/06/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
253 Nguyễn Thị Tường  Vi   12/03/2005 Tiểu Cần- Trà Vinh Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
254 Lê Đạt Vinh 17/07/2005   Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
255 Đỗ Thúy Vy   20/07/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
256 Nguyễn Thị Tường  Vy   11/11/2005 Hòn đất- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
257 Nguyễn Trương Mỹ Xuyên   21/11/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
258 Nguyễn Kim  Yến   '03/08/2005 Rạch giá- Kiên Giang Nghiệp vụ lễ tân- Quản trị khách sạn
259 Huỳnh Thị Lan  Anh   16/01/2005 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
260 Ngô Minh Huy  Anh 06/11/2005   Phú Quốc- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
261 Lý Châu Huỳnh Anh   31/03/2005 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
262 Ngô Thị Mỹ Diện   18/02/2005 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
263 Trịnh Tuyết Dung   14/08/2004 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
264 Lê Thị Thùy Dương   24/10/2003 Sa déc- Đồng Tháp Kế toán doanh nghiệp
265 Đồng Thị Mỹ Duyên   03/11/2005 Hòn Đất- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
266 Nguyễn Thị Ngọc Hân   02/04/2004 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
267 Ngô Thị Hạnh   08/01/2005 Thoại Sơn- An Giang Kế toán doanh nghiệp
268 Võ Thị Mỹ  Huyền 02/07/1997   Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
269 Nguyễn Như  Huỳnh   29/09/2005 Vĩnh Thuận- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
270 Võ Ngọc Khang   08/08/2004 Châu thành- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
271 Phạm Thị Mỹ Kim   12/09/2005 Vĩnh Thuận- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
272 Thị Kim  Liễu   21/10/2004 Châu thành- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
273 Nguyễn Thị Mỹ Linh   20/12/1999 An Giang Kế toán doanh nghiệp
274 Nguyễn Hồng Loan   25/08/2005 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
275 Lê Kim Ngọc   12/11/2005 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
276 Trần Thị Bảo Ngọc   14/11/2005 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
277 Huỳnh Thị Huỳnh Như   26/05/2005 Châu thành- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
278 Nguyễn  Lê Huỳnh Như   05/10/2005 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
279 Lê Thị Kim Như   28/07/2005 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
280 Ngô Hoàng Phúc 28/11/2005   Gò Quao- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
281 Nguyễn Lê Quang 29/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
282 Lý Diễm Quỳnh   22/12/2002 Hà Tiên- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
283 Nguyễn Thị Phương Thanh   07/06/2005 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
284 Mai Kim Thoại   27/06/2005 Vĩnh Thuận- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
285 Thái Hoàng Thương     Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
286 Nguyễn Quyền Trân   05/02/2005 Giồng riềng- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
287 Phạm Thị Ngọc Tường   25/04/2005 Châu thành- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
288 Lương Quách Khả Vy   06/12/2004 Rạch giá- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
289 Ngô Kim  Xuyến   13/08/2005 Hòn Đất- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
290 Lê Ngọc Như Ý   04/01/2004 Tân hiệp- Kiên Giang Kế toán doanh nghiệp
291 Nguyễn Thành Đạt 06/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
292 Ôn Thanh Đạt 17/1/2005   Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
293 Trần Hoàng Đức 23/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
294 Nhan Tùng  Dương 08/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
295 Võ Văn Giỏi 31/12/2005   An Minh- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
296 Phạm Gia Hân   01/08/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
297 Nguyễn Nhựt  Hào 30/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
298 Nguyễn Thanh Hiền 22/06/2005   Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
299 Danh Quốc Khánh 19/06/2002   Châu Thành- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
300 Danh Thị Thúy Linh   29/11/2005 Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
301 Nguyễn Thị Khả My   16/07/2005 Hòn Đất- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
302 Danh Sơn 22/08/2005   Châu Thành- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
303 Huuỳnh Phạm Sơn 22/04/2005   Rạch Giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
304 Danh Thành  Tài 04/02/2003   Châu Thành- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
305 Nguyễn Thị  Thanh   19/03/2005 Kiên Lương- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
306 Phạm Thị Thu  Thảo   24/05/2005 Tân Hiệp- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
307 Nguyễn Thị Thùy Thanh Thảo   02/03/2005 Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
308 Nguyễn Chí  Thiện 22/10/1997   Giồng Riềng- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
309 Nguyễn Thị Diễm Thúy 05/11/2005   Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
310 Lê Trọng Tín 11/01/2005   Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
311 Trần Thị Bảo Trâm   24/04/2005 An Biên- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
312 Nguyễn Lê Bảo Trân   18/10/2005 Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- Quản Trị Mạng Máy tính
313 Nguyễn Chí Cưng 02/09/2003   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
314 Nguyễn Thanh Danh 10/7/2005   Kiên Lương- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
315 Nguyễn Thanh Đạt 25/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
316 Danh Quyền Quốc Dương 02/10/2005   Châu Thành- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
317 Danh Trường Duy 25/07/2005   Rạch giá- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
318 Nguyễn Hoàng Duy 22/09/2002   Gò Quao- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
319 Lê Nguyễn Trung Hậu 10/04/2005   Rạch giá- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
320 Chao Sóc Kha 25/03/2004   Hòn đất- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
321 Lê Vĩ  Khang 05/02/2005   Rạch giá- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
322 Trần Trung  Kiên 03/04/2003   An Biên- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
323 Đỗ Tuấn Kiệt 11/02/2005   Rạch giá- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
324 Võ Văn Lực 21/08/2001   Hòn đất- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
325 Trần Trí Nguyên 22/05/2005   Châu Thành- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
326 Lê Trọng  Phú 16/12/2005   Tp HCM Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
327 Lê Hoàng Thiện Phúc 15/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
328 Lê Huỳnh Quang 05/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
329 Nguyễn Hồng Thái 20/11/2005   Gò Quao- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
330 Mai Đức Thuần 26/08/2005   An Minh- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
331 Bùi Đức Trọng 01/11/2004   Rạch giá- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
332 Hà Quốc 03/12/2004   Rạch giá- Kiên Giang Kỹ thuật lăp ráp và sửa chữa máy tính- Quản rị mạng máy tính
333 Lê Phúc Kha 27/09/2005   Châu Thành- Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
334 Võ Minh Khôi 24/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
335 Từ Hoài Linh 07/01/2004   Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
336 Dương Bảo Ngọc   30/04/2004 Rạch giá- Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
337 Nguyễn Ngọc Nhi   17/04/2005 Rạch giá- Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
338 Huỳnh Thị Uyển Nhi   18/10/2003 Rạch giá- Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
339 Nguyễn Hữu Phát 07/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
340 Trần Hoài Phong 06/03/2005   Rạch giá- Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
341 Nguyễn Minh Phúc 11/10/2005   Rạch giá- Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
342 Phạm Hùng Tuân 15/02/2001   Hòn đất- Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
343 Nguyễn Hoàng Vinh 21/02/2005   Rạch giá- Kiên Giang Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
344 Hồ Thạch Tường Vy   05/06/2004 Đồng Tháp Chăn nuôi gia súc gia cầm- Thú y
345 Trần Thị Tú Anh   04/11/2003 Rạch Giá- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
346 Huỳnh Thanh Đô 24/08/2005   An biên- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
347 Trần Quỳnh Giao   02/11/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
348 Nguyễn Huỳnh Nhi   14/11/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
349 Võ Thị Ái Như   20/04/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
350 Nguyễn Thị Thảo Quyên   09/08/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
351 Trịnh Quyết 05/08/2004   Tân Hiệp- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
352 Trần Quốc Sự 24/10/2005   An biên- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
353 Cao Thị Thanh Tài   07/11/2004 An biên- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
354 Bùi Minh Thái 21/01/2005   An biên- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
355 Danh Lê Quỳnh Trâm   10/03/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Chế biến và bảo quản thủy sản
356 Võ Tuấn Anh 11/06/2005   Rạch Giá- Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
357 Quách Thành Đạt 20/11/2004   Hòn đất- Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
358 Nguyễn Hữu Duy 15/08/1998   Châu thành- Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
359 Huỳnh Thanh Lượng 10/05/2005   Hỏn đất - Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
360 Phạm Hoàng Phúc 12/07/2005   Rạch Giá- Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
361 Nguyễn Nhật Quan 14/10/2005   Rạch Giá- Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
362 Võ Quốc Quy 18/02/2003   Hòn đất- Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
363 Lê Văn Sang 18/01/2005   Rạch Giá- Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
364 Lê Văn Tài 16/12/1990   Hòn đất- Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
365 Trần Nhựt Tân 25/12/2003   Rạch Giá- Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
366 Đỗ Huỳnh Duy  Thiên 20/07/2005   Rạch Giá- Kiên Giang Kỹ thuật xây dựng
367 Đào Tuấn Anh 21/05/2005   Châu Thành- Kiên Giang Cắt gọt kim loại
368 Đào Thái Bình 01/06/2005   Kiên Lương- Kiên Giang Cắt gọt kim loại
369 Lê Phú Cường 15/08/2004   Hòn đất- Kiên Giang Cắt gọt kim loại
370 Phạm Hoàng Đăng 05/01/2005   Tân hiệp- Kiên Giang Cắt gọt kim loại
371 Nguyễn Đoàn Kiện Hào 16/09/2005   Rạch Giá- Kiên Giang Cắt gọt kim loại
372 Nguyễn Văn  Mừng 20/10/2005   An Biên- Kiên Giang Cắt gọt kim loại
373 Nguyễn Lê Hiếu Nghĩa 14/06/2004   Giồng Riềng Cắt gọt kim loại
374 Trần Minh Quang 23/05/2005   Rạch Giá- Kiên Giang Cắt gọt kim loại
375 Danh Trường Sơn 01/05/2004   Rạch Giá- Kiên Giang Cắt gọt kim loại
376 Lê Văn Tâm 11/11/2003   Hòn đất- Kiên Giang Cắt gọt kim loại
377 Nguyễn Đức Thành 24/11/2003   Châu Thành- Kiên Giang Cắt gọt kim loại
II TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP        
1 Lưu Tuấn An 25/01/1998   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
2 Ngô Thái Duy  Anh 18/07/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
3 Trần Ngọc Huy  Chương 11/07/1999   Kiên Giang Công nghệ ô tô
4 Nguyễn Thành Danh 26/12/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
5 Nguyễn Thành Đệ 06/05/2005   Châu thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
6 Lê Trí Dũng 21/06/2004   Hà Tiên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
7 Đoàn Trí Dũng 09/01/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
8 Ngô Hoàng Duy 02/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
9 Tạ Văn Hạo 21/02/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
10 Nguyễn Trung Hậu 23/07/1990   Phú Quốc- Kiên Giang Công nghệ ô tô
11 Phan Trần  Hậu 12/07/2001   Phú Quốc- Kiên Giang Công nghệ ô tô
12 Hồ Đang Huy 10/07/2005   Châu thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
13 Nguyễn Văn  18/11/1999   An Biên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
14 Tống Thái Nghĩa Khải 08/07/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
15 Đậu Ngọc Khang 04/01/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
16 Trương Quốc Khang 02/07/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
17 Nguyễn Đăng Khoa 10/05/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
18 Lê Văn Kiệt 25/01/2004   Thoại Sơn- An Giang Công nghệ ô tô
19 Hồ Hải  Lên 19/09/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
20 Hồ Ngô Thái Lộc 01/01/2000   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Công nghệ ô tô
21 Ngô Xuân Lộc 16/02/2005   Châu thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
22 Châu Trí Lợi 14/02/2005   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
23 Hồ Chí 02/03/2005   Viĩnh thuận- Kiên Giang Công nghệ ô tô
24 Phạm Việt Mẫn 11/05/2001   Vĩnh Thuận- Kiên Giang Công nghệ ô tô
25 Nguyễn Anh Mỹ 22/08/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
26 Cái Hoàng Nam 03/11/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
27 Danh Minh Nhứt 03/06/2005   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
28 Nguyễn Thanh  Nhựt 21/10/2003   An Biên- Kiên Giang Công nghệ ô tô
29 Lê Thanh Phước 27/07/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
30 Nguyễn Phú Qúi 07/10/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
31 Phạm Văn Quốc 19/01/2005   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
32 Phạm Thanh Sang 10/05/2003   Châu thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
33 Nguyễn Truương Trường Sinh 03/09/1999   Tân hiệp- Kiên Giang Công nghệ ô tô
34 Nguyễn Tấn  Tài 18/09/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
35 Ngô Phát Tài 08/08/1994   Phú Quốc- Kiên Giang Công nghệ ô tô
36 Lê Chí Tâm 21/09/2005   Kiên Giang Công nghệ ô tô
37 Phạm Dương Thanh '01/03/2005   Châu thành- Kiên Giang Công nghệ ô tô
38 Danh Tuấn Thanh 05/12/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
39 Trương Văn Thanh 25/03/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
40 Nguyễn Phước Thịnh 28/12/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
41 Nguyễn Minh Thuận 15/10/2005   Tp HCM Công nghệ ô tô
42 Nguyễn Minh Tiến 07/11/2004   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
43 Nguyễn Văn  Toàn 20/05/2005   Hòn đất- Kiên Giang Công nghệ ô tô
44 Lê Hoàng  Vĩnh 09/03/2005   Rạch giá- Kiên Giang Công nghệ ô tô
45 Tiêu Thanh Bằng 01/12/1999   Kiên Lương- Kiên Giang Điện công nghiệp
46 Danh Chí Cường 07/11/2003   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
47 Võ Ngọc Hiền 18/12/2004   Hòn Đất- Kiên Giang Điện công nghiệp
48 Danh Hiệp 19/04/1998   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
49 Dương  Khang 24/06/2005   Kiên Hải- Kiên Giang Điện công nghiệp
50 Lê Hoàng Khang 08/02/1999   Vi Thanh- Hâu Giang Điện công nghiệp
51 Nguyễn Trần Nhật Khoa 06/07/2004   Sa Đéc- Đồng Tháp Điện công nghiệp
52 Phan Hữu Nghiệm '01/05/2005   An biên- Kiên Giang Điện công nghiệp
53 Danh Thành Tài 25/02/2002   Châu Thành- Kiên Giang Điện công nghiệp
54 Trương Quốc Thái 22/04/2001   An minh- Kiên Giang Điện công nghiệp
55 Đào Kim Anh   29/12/2005 Châu thành- Kiên Giang Tin học văn phòng- 
56 Huỳnh Thị Mỹ Chinh   23/01/2005 Châu thành- kiên Giang Tin học văn phòng- 
57 Võ Thị Hồng Gấm   '18/11/2005 Châu Thành- Kiên Giang Tin học văn phòng- 
58 Nguyễn Hoàng Mỹ   17/09/2000 Châu thành- kiên Giang Tin học văn phòng- 
59 Nguyễn Thị Thảo Nhi   05/12/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- 
60 Võ Tuyết Nhi   14/10/2001 Rạch Giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- 
61 Phạm Văn Thuận 09/06/2003   Rạch giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- 
62 Trần Phi  Trường 08/07/2004   Rạch Giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- 
63 Phạm Tuấn 25/08/2002   Rạch Giá- Kiên Giang Tin học văn phòng- 
64 Phan Hoàng Bảo   07/07/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Ngiệp vụ lễ tân
65 Nguyễn Thị  Đào   02/05/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Ngiệp vụ lễ tân
66 Dư Thị  Duyên   19/01/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Ngiệp vụ lễ tân
67 Nguyễn Ngọc  Hân   22/12/2001 An Biên- Kiên Giang Ngiệp vụ lễ tân
68 Lê Thị Thu  Huỳnh   04/07/2005 Châu thành- Kiên Giang Ngiệp vụ lễ tân
69 Nguyễn Khoa Lam 09/07/2005   Vĩnh thuận- Kiên Giang Ngiệp vụ lễ tân
70 Trần Ái My   10/12/2005 Rạch Giá- Kiên Giang Ngiệp vụ lễ tân
71 Huỳnh Kim Ngân   25/09/2004 Rạch Giá- Kiên Giang Ngiệp vụ lễ tân
72 Điêu Kim Như   03/12/2003 Rạch Giá- Kiên Giang Ngiệp vụ lễ tân
73 Lê Cao Tố Uyên   05/02/2004 An Minh- Kiên Giang Ngiệp vụ lễ tân

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 16)    1 2 3 4 >>>
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn