Hotline: (077).3.814.946

Cách viết sáng kiến kinh nghiệm

(12/10/2011)

MỜI QUÝ THẦY CÔ CÙNG THAM KHẢO:

 

CÁCH VIẾT BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

(Nguồn: internet)

1. Sáng kiến kinh nghiệm là gì?           

Sáng kiến kinh nghiệmlà những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tích lũy  được trong thực tiễn công tác giảng dạy và quản lý, bằng những họat động cụ thể đã khắc phục được những khó khăn mà với những biện pháp thông thường không thể giải quyết được, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt  trong công tác của người giáo viên.

Sáng kiến kinh nghiệm là một bản báo cáo trong đó cán bộ , giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) viết lại những ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm của mình về công tác giảng dạy, quản lý  thành một báo cáo khoa học, đồng thời đưa ra các giải pháp, ứng dụng của sáng kiến đó vào thực tế dạy học.

Chọn đề tàiviết SKKN rất phong  phú, đa dạng, gồm nhiều lĩnh vực như:  

   - Kinh nghiệm trong việc giảng dạy ( một chương, một bài, một  nội dung kiến thức cụ thể)

   - Kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh           

   - Kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh      

   - Kinh nghiệm trong việc tổ chức một họat động giáo dục cụ thể cho học sinh ( Ví dụ: họat động giáo dục ngòai giờ lên lớp, công tác xã hội … )    

 2. Những yêu cầu cơ bản đối với một sáng kiến kinh nghiệm:

 Khi viết một sáng kiến kinh nghiệm, cần làm rõ tính mục đích, tính thực tiễn, tính sáng tạo khoa học và khả năng vận dụng, mở rộng SKKNđó như thế nào:

2.1.Tính mục đích:        

 - Đề tài đã giải quyết được những mâu thuẫn, những khó khăn gì trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh.

 -Tác giả viết SKKN nhằm mục đích gì? ( nâng cao nghiệp vụ công tác, để trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, để tham gia nghiên cứu khoa học…)         

2.2.Tính thực tiễn :           

 - Trình bày những sự kiện đã diễn ra trong thực tiễn giảng dạy,quản lý

 - Những kết luận được rút ra từ những họat động cụ thể đã tiến hành

2.3.Tính sáng tạo khoa học:           

 - Cơ sở lý luận, thực tiễn làm chỗ dựa cho việc thực hiện SKKN

 - Trình bày các bước tiến hành trong SKKN     

 - Phân tích những nét mới, độc đáo.             

 2.4.Khả năng vận dụng và mở rộng SKKN:             

  - Trình bày hiệu quả khi áp dụng SKKN (so sánh so với cách làm cũ )         

  - Những điều kiện căn bản, bài học kinh nghiệm để áp dụng có hiệu quả SKKN.

  - SKKN có thể vận dụng trong phạm vi nào, có thể mở rộng, phát triển như thế nào?

3. Mức độ và cách giới thiệu SKKN:   SKKN chia thành 2 mức độ:           

+ Tường thuật kinh nghiệm: tác giả kể lại những suy nghĩ, những việc đã làm,mô tảcách làm, những kết quảmang lại, những bài học kinh nghiệm cần thiết.          

 + Phân tích kinh nghiệm: tác giả thực hiện được các yêu cầu như ở mức độ tường thuật kinh nghiệm. Ngòai ra cònnhận xét, đánh giá những ưu điểm, tác động và những mặt còn hạn chế của SKKN đã thực hiện,hướng phát triển nâng cao của đề tài ( nếu có ).

4.Kết cấu các phần chính của một báo cáo SKKN:

Bìa (Tên đề tài, tác giả, phòng khoa bộ môn, ngày tháng năm…)

Trang phụ bìa

Mục lục

Danh mục chữ cái viết tắt ( nếu có )

1. Đặt vấn đề( Lý do chọn đề tài )

2.Giải quyết vấn đề( Nội dung sáng kiến kinh nghiệm )     

       2.1 Cơ sở lý luận của vấn đề     

       2.2 Thực trạng của vấn đề     

       2.3 Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề     

       2.4 Hiệu quả của SKKN

3. Kết luận và đề xuất

Tài liệu tham khảo

Phụ lục ( nếu có )  

 

 

               CHÚC QUÝ THẦY CÔ THÀNH CÔNG!

 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Tin bài liên quan
Tư vấn trực tuyến
Thống kê truy cập
Online 2
Tổng truy cập 3394595