Số ký hiệuNgàyTên văn bản
04/2017/TT-BLĐTBX2017-03-02 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
03/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-01 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
06/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-08Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
07/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-10Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
08/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-10Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
03/2018/TT-BLĐTBXH0000-00-00Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
05/2017/TT-BLĐTBXH2017-03-02Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH2016-03-30Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021
09/2017/TT-BLĐTBXH 0000-00-00 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
10/2017/TT-BLĐTBXH0000-00-00 Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
12/2017/TT-BLĐTBXH2017-04-20Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
1229/QĐ-BLĐTBXH2017-08-04 V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC2016-05-05 Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/04/2008 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14/2017/TT-BLĐTBXH2017-05-25 Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
15/2017/TT-BLĐTBXH2017-06-08 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
17/2017/TT-BLĐTBXH2017-06-30 Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng
22/2017/TT-BLĐTBXH2017-08-10 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
25/2015/TT-BLĐTBXH2015-07-13Quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
27/2017/TT-BLĐTBXH2017-09-21 Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
28/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-15 Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
29/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-15 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
31/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-28 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
34/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-29 Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp
36/2017/TT-BLĐTBXH0000-00-00 Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
37/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-29 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu
38/2017/TT-BLĐTBXH2017-12-29 Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp
39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV2015-10-19 Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên
40/2015/TT-BLĐTBXH2015-10-20 Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
41/2015/TT-BLĐTBXH2015-10-20 Thông tư quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
42/2015/TT-BLĐTBXH2015-10-20 Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp
43/2015/TT-BLĐTBXH2015-10-20Quy định về đào tạo thường xuyên
43/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
46/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28Quy định về Điều lệ trường cao đẳng
47/2016/TT-BLĐTBXH2016-12-28 Quy định về Điều lệ trường trung cấp
57/2015/TT-BLĐTBXH2015-12-25Quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn