Copyright © 2010 - 2018, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG
Điện thoại: (0297).3.814.946 - 3.814.947, Fax: (0297).3.814.946
Email: vanphong@caodangnghekg.edu.vn
Giới thiệu Khoa Cơ khí
(14/07/2011)

URL: http://caodangnghekg.edu.vn/bs/index.php?mod=tintuc&id=1310605512