Ban Giám Hiệu

(28/03/2014)

Th.S Nhan Thanh Liêm
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Email: ntliem@caodangnghekg.edu.vn
Th.S Nguyễn Văn Thặng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Email: nvthang@caodangnghekg.edu.vn
Th.S Hồ Thu Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Email: hthang@caodangnghekg.edu.vn