NGÂN HÀNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

(25/05/2014)

NGÂN HÀNG CÂU HỎI

NGHIÊN CỨU 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

A.    CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Bài 1

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

 

1.      Tư tưởng Hồ ChíMinh được hình thành và phát triển qua các giai đoạn:

a.      2 giai đoạn (1910- 1945 và 1945 - 1969).

b.      3 giai đoạn (1911- 1920, 1920 - 1945, 1945- 1969).

c.      5 giai đoạn:

Hìnhthành chí hướng (1890 - 1911)

Tìm hiểu (1911 - 1920).

Hìnhthành cơ bản (1921 - 1930).

Thử thách và thắng lợi (1930 - 1945).

Khẳng định ( 1945 - 1970).

d.      Tất cả các câu đều sai.

2.      Hồ Chí Minh đã sáng lập ra tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội trong giai đoạn:

a.      1910 - 1920.       

b.      1921 - 1930

c.      1930 - 1945.

d.      a, b, c, đều sai

3.      Nguyễn Ái Quốc đã về nước và trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sáng lập Mặt trận Việt Minh vào năm nào?

a. 1939.                                                             

b. 1941.                                                             

c. 1940.

d. b và c đều đúng.

4.      Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nội dung chủ yếu dựa trên nguyên tắc là:

a. Lấy Liên minh công nông làm nền tảng do Đảng lãnh đạo.

b. Phương pháp đi tới đại đoàn kết là vận động, giáo dục, thuyết phục, nêu gương.

c. Lấy lợi ích dân tộc trên hết và quyền lợi cơ bản của nhân dân làm nền tảng, phải đoàn kết và đấu tranh.

d. Tập hợp a, b,c.

5.      Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”là tư tưởng chiến lược về:

a. Vận động và phát huy sức mạnh của thanh niên.

b. Tính nhân văn.    

c. Công tác giáo dụcthiếu niên.

                  d. Đại đoàn kết dân tộc.

6.      Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành bởi:

a.Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê Nin và phong trào công nhân, phong trào yêu nước         Việt Nam.

b. Là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin để giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam.

c. Cả hai ý trên đều đúng.

d. Cả hai ý trên đều sai.

7.      Định hướng tư tưởng quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:

a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

b. Giải phóng dân tộc phải thống nhất với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.

c. Kết thừa và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại.

d. Chủ nghĩa xã hội là mục đích và tương lai của loài người.

8.      Bác Hồ mất ngày tháng năm nào? Tại đâu?

a. Ngày 3/9/1969 tại Hà Nội.          c. Ngày 2/9/1969 tại Pắc Pó.

b. Ngày 2/9/1969 tại Hà Nội.          d. Ngày 2/9/1969 tại Cao Bằng.

9.      Bác Hồ được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào khóa mấy? Năm nào?

a. Khóa 1 năm 1945.                        c. Khóa 1 năm 1946.

b. Khóa 1 năm 1947.                        d. Khóa 1 năm 1948.^

10.Hồ Chủ Tịch kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 20/12/1947.                                    c. Ngày 21/12/1946.

b. Ngày 20/12/1946.                                    d. Ngày 20/11/1946.

11.Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh vào năm nào?

a. Năm 1975.                                     b. Năm 1978.

c. Năm 1976.                                     d. Năm 1979.

12.Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn bản thảo Tuyên ngôn độc lập vào ngày:

a. Ngày 23/8/1945.                           c. Ngày 25/8/1945.

b. Ngày 27/8/1945.                          d. Ngày 28/8/1945.

13.Quyết tâm "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" của dân tộc ta được khẳng định trong văn bản nào?

a.      "Tuyên ngôn độc lập " của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

b.      "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

c.      Chỉ thị " toàn quốc kháng chiến" của Trung ương Đảng.

d.      Lời kêu gọi "Nam Bộ kháng chiến" của UB hành chánh kháng chiến Nam Bộ.

14."Các Vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói câu trên trong trường hợp nào?

a.      Tại Đại hội Đoàn thanh niên lao động lần thứ III (1961).

b.      Tại Đại Hội Đoàn quân tiên phong đang chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội (9/1945).

c.      Tại Hội nghị cán bộ trung - cao cấp của quân đội 9/11/1956).

d.      Khi về thăm đền Hùng Vương (3/1962).

15.Câu nói “Vì lợi ích 10 năm trồng cây. Vì lợi ích 100 năm trồng người” Được nêu trong dịp nào?

a.      Trong thư Bác Hồ gởi cho ngành giáo dục ngày 14/9/1958.

b.      Trong báo cáo Hội nghị BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (từ ngày 19 - 22/12/1957).

c.      Trong báo cáo kỳ họp Quốc hội khóa 3 (tổ chức ngày 10/9/1957).

d.      Khi Bác Hồ nói chuyện với lớp học chính trị của giao viên cấp II - III do Bộ Giáo dục tổ chức ngày 13/9/1953.

16.Đoàn Thanh niên cần phải làm đầu tàu, gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên làm”. Đó là lời huấn thị của Bác Hồ tại:

a.      Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ X (khóa II).

b.      Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Lao động Việt nam lần thứ III.

c.      Đại hội đảng toàn quốc lần II.

d.      Hội nghị Thường vụ trung ương Đoàn năm 1961.

17. 

18.Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng được thể hiện trong các đức tính nào?

a.      Cần - Kiệm – Liêm – Chính

b.      Chí công vô tư

c.      Nhân–Nghĩa–Trí–Dũng–Liêm

d.      Tất cả các câu trên đều đúng

19. “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên ” Hãy cho biết bốn câu thơ trên Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong dịp nào? Năm nào?

a.      Đại hội lần III của Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt Nam-1961

b.      Đại hội lần I của Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc Việt Nam - 1950

c.      Khi thăm một đơn vị thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch Biên Giới - 1950

d.      Đại hội lần II của Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt Nam-1956

20.  Câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Được Bác phát biểu khi nào?

a.      Khithăm trường Chu Vân An (1954)

b.      Khithăm trường Trưng Vương (1954)

c.      Trong lớp học chính trị của giáo viên cấp II, III toán miền Bác (1958)

d.      Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường (1955)

Bài 2

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -  NGƯỜI TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ

LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM.

 

21.Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có tên là gì ?

a.      Đảng Cộng sản Đông Dương.

b.      Đông Dương Cộng sản Đảng.

c.      Đảng Cộng sản Việt Nam.

d.      An Nam Cộng sản Đảng.

22.Tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có mặt các Đại biểu của các tổ chức nào?

a.      Cả 3 tổ chức Cộng sản ở 3 miền đất nước: Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, An Nam Cộng sản Đảng.

b.      Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn.

c.      Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.

d.      Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, An Nam Cộng sản Đảng.

23. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thông qua các văn kiện nào ?

a.      Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng và lời kêu gọi.

b.      Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng và lời kêu gọi.

c.      Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, điều lệ vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đảng và lời kêu gọi.

d.      Chính cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, điều lệ vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đảng và điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng.

24.Địa điểm diễn ra Hội nghị của BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10/1930 ở đâu ?

a.      Hà Nội.

b.      Hương Cảng.

c.      Sài Gòn.

d.      Nghệ An.

25.Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương được bầu tại Đại hội lần thứ 1 là ai?

a.      Đồng chí Trần Phú.

b.      Đồng chí Hà Huy Tập.

c.      Đồng chí Lê Hồng Phong.

d.      Đồng chí Trường Chinh.

26.Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?

a.      Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

b.      Cuộc khởi nghĩa Bắc sơn.

c.      Cuộc binh biến Đô Lương.

d.      Khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945 ở Hà Nội.

27. Lực lượng vũ trang ra đời từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, sau đó được thống nhất lại với tên gọi là gì?

a.      Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

b.      Việt Nam giải phóng quân.

c.      Cứu quốc quân.

d.      Vệ Quốc Đoàn

28.  Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân dân ta được tiến hành thành mấy đợt?

a. Hai đợt.                  b. Bốn đợt.

b. Ba đợt.                   d. Không phân chia thành từng đợt cụ thể.

29 . Tại Đại hội Đảng lần thứ 2 (1951), Đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi là gì ?

a. Đảng Cộng sản Việt Nam.           b. Đảng Lao động Việt Nam.

c. Đảng Cộng sản Đông Dương.     d. Đảng xã hội Việt Nam.

30. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi hoàn toàn vào thời điểm nào ?

a. Sáng 7/5/1954.      b. Chiều 7/5/1954.

c. Trưa 7/5/1954.      d. Tối 7/5/1954.

31. Bằng chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, quân dân Miền Bắc đã buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng hoàn toàn các hoạt động chống phá Miền Bắc vào ngày tháng năm nào?

a.      Ngày 30/12/1972.

b.      Ngày 20/1/1973.

c.      Ngày 15/1/1973.

d.      Ngày 27/1/1973.

32.  Ngày 15/10/1964 đã đi vào lịch sử đấu tranh của nhân dân miền Nam với sự kiện:

a.      Chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ.

b.      Cuộc biểu tình lớn của 70 vạn quần chúng Sài Gòn làm rung chuyển chế độ Ngụy.

c.      Người công nhân thợ điện Nguyễn Văn Trỗi bị bắn.

d.      Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu.

33.Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày tháng năm nào?

a. 14/4/1975              c. 15/4/1975

b. 25/4/1975              d. 26/3/1975

34. Lá cờ chiến thắng của cách mạng được kéo lên phủ Tổng thống Ngụy trong ngày 30/4/1975 vào lúc nào ?

a. 9h30                       c. 10h45.

b. 11h00.                    d. 11h30.

35. Quốc hội lấy tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ thời gian nào?

a. 30/4/1976.            b. Tháng 6/1976

c. 02/7/1976.            d. Tháng 12/1976

36. Miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng vào ngày tháng năm nào?

a. 2/5/1975.               b. 30/4/1976

b. 3/5/1975.               d. 20/6/1976

37. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời gian nào?

a. Từ 1/2/1930 - 3/2/1930.  c. Từ 3/2/1930 - 7/2/1930.

b. Từ 3/2/1930 -5/2/1930.  d.Trong ngày3/2/1930.

38. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng chí:

a. Lê Duẩn.                c. Hà Huy Tập.

b. Nguyễn Văn Cừ.   d. Trần Phú.

39. Độ tuổi tối thiểu được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam là bao nhiêu?

a. 19 tuổi.                   c. 21 tuổi.

b. 18 tuổi.                  d. 20 tuổi.

40. Cấp bộ Đoàn nào được giới thiệu Đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng?

a.      Ban chấp hành Chi Đoàn.

b.      Ban chấp hành Đoàn cơ sở.

c.      Tuỳ theo phân cấp ở mỗi nơi.

d.      a và b đúng

Bài 3

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 

41. Trong chủ nghĩa xã hội, chủ thể thực sự của quyền lực là ai?

a.      Giai cấp công nhân

b.      Nhân dân lao động

c.      Cả a và b

d.      a, b đều đúng nhưng phải bổ sung thêm

42. Hệ thống chính trị của nước ta mang bản chất của giai cấp nào?

a.      Công nhân

b.      Nông dân

c.      Trí thức

d.      Nhân dân lao động

43. “Quyền lực thuộc về nhân dân, Nhà nước là của dân, do dân, vì dân” thể hiện bản chất gì của hệ thống chính trị ở nước ta?

a.      Bản chất dân chủ

b.      Bản chất quyền lực

c.      Bản chất công bằng

d.      Bản chất thống nhất

44. Hệ thống chính trị nước ta được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc gì?

a.      Nguyên tắc dân chủ

b.      Nguyên tắc tập trung dân chủ

c.      Nguyên tắc tự nguyện

d.      Nguyên tắc thống nhất

45. Hãy cho biết cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

a.      Quốc hội

b.      Đảng cộng sản Việt Nam

c.      Chính phủ

d.      Hội đồng nhân dân

46. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam được Quốc hội chính thức thông qua vào tháng năm nào?

a.      10/1946

b.      11/1946

c.      11/1957

d.      12/1959

47. Cơ quan nào có quyền lực ban hành luật thanh niên?

a.      Quốc hội

b.      Chính phủ

c.      Nhà nước

d.      Trung ương Đoàn

48. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là:

a.      Thành viên của hệ thống chính trị.

b.      Không phải thành viên nhưng là đội hậu bị tin cậy cho các thành viên của hệ thống chính trị

c.      Không phải thành viên nhưng là lực lượng hỗ trợ Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

d.      Các câu trên đều sai.

49. Toàn bộ hệ thống chính trị nước ta được tổ chức và hoạt động dựa trên nền tảng tư tưởng nào?

a.      Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

b.      Triết học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

c.      Chủ nghĩa Mác-Lênin

d.      Tư tưởng Hồ Chí Minh

50. Mục tiêu mà toàn bộ hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội hướng tới, được đại hội Đảng lần XI xác định là:

a.      Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

b.      Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

c.      Dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh.

d.      Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.      Chương trình chuyên đề: Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ đoàn ở cơ sở – Ban Tuyên giáo Trung Ương – Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia, 2011.

2.      Giáo trình: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin– Bộ Giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị quốc gia.

3.      Giáo trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh– Bộ Giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị quốc gia.

4.      Giáo trình: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Bộ Giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị quốc gia

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 4)    1 2 3 4