KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Cuộc vận động

(25/05/2014)

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Cuộc vận động

"Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"

Thực hiện kế hoạch số 109 KH/TWĐTN  củaBan Bí thư Trung ương Đoàn và Kết luận số 03 KL/TWĐTN ngày 26/9/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về việc Tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. BTV đoàn trường  phát động trong toàn  Đoàn trường thực hiện  cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

- Thông qua Cuộc vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên  HSSV về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân.

- Những giá trị hình mẫu thanh niên vừa phải mang tính đại chúng, phù hợp với phần đông thanh niên, vừa phải có tính mục tiêu để thanh niên hướng đến. Tiêu chí giá trị hình mẫu cần cấu trúc một cách logic, ngắn gọn nhằm giúp thanh niên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc, có thể suy nghĩ và làm theo mọi lúc mọi nơi.

- Cuộc vận động cần được triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trong toàn trường, gắn liền với các chủ trương công tác của Đoàn, và các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên.

II. NỘI DUNG , BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Nội dung tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

- Hình mẫu người thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phải hướng tới mục tiêu có  "Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn", cụ thể như sau:

Đối với cán bộ giáo viên

+ Người có “Tâm trong” là người luôn trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện, từ đó khởi nguồn cho những hành động có ích cho học sinh sinh viên noi theo. Những phẩm chất của người thanh niên có “Tâm trong” có thể kể đến như: Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tự trọng, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

+ “Trí sáng”thể hiện  Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo.

Đối với học sinh- sinh viên

+ Thanh niên có “Hoài bão lớn” thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; học đi đôi với hành ; có khát vọng, dấn thân,  vươn lên; sống có lý tưởng, bản lĩnh, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện,...

2. Biện pháp tổ chức thực hiện cuộc vận động

2.1. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”được phát động từ nay đến hết  nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 - 2017). Hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá vàomỗicuối nămhọc.

2.2. Triển khai Cuộc vận động cùng với Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” nằm trong tổng thể của việc triển khai Nghị quyết “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017” ,

- Đẩy mạnh việc  học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đoàn viên; xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn, hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới

2.3. Các nội dungtiêu chí của Cuộc vận động được triển khai trong sinh hoạt thường kỳ của hàng tuần vào giờ sinh hoạt của Đoànkhoa/bộ môn, sinh hoạt chi Đoàn, và trong các buổi sinh hoạt dưới cờ hàng tháng.

- Đối với BTV đoàn trường: Phối hợp với phòng CT- HSSV Tăng cường tuyên truyền dưới cờ hàng tháng theo từng chủ điểm, đầy mạnh việc học tập lý luận chính trị trong đoàn.

Chủ động, tăng cường tham mưu cho các cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo các khoa bộ  để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai cuộc vận động trong đoàn viên thanh niên; tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cấp bộ Đoàn cấp dưới triển khai cuộc vận động; có hình thức phù hợp cổ vũ, động viên, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình trong thực hiện cuộc vận động.

- Đối với đoàn viên, thanh niên: Mỗi đoàn viên, thanh niên tự giác, chủ động đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện theo các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng các việc làm cụ thể theo 3 giai đoạn sau:

Đăng ký rèn luyện theo các tiêu chí – Tự giác, phấn đấu rèn luyện – Đánh giá kết quả thực hiện dưới sự kiểm tra của đoàn khoa/bộ môn, gắn với thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên.

- Đối với các đoàn khoa bộ môn: tổ chức cho đoàn viên HSSV đăng ký, theo dõi và nhân rộng gương điển hình trong các buổi sinh họat chi đoàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường:

- Dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, BTV Đoàn  trường sẽ cụ thể hóa các tiêu chuẩn , quy trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nội dung Cuộc vận động; lồng ghép tuyên dương các điển hình tiên tiến trong các buổi sinh hoạt dưới cờ và cuối mỗi năm học, 19/05  đối với HSSV và 20/11 đối với đoàn viên CBGV

2. Các đoàn khoa/bộ môn và chi đoàn cơ quan:

- Căn cứ theo kế hoạch  này các đơn vị trực thuộc triển khai các tiêu chuẩn, tiêu chí trên đối với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên .

- Chú ý phát hiện những gương sáng điển hình trong việc thực hiện Cuộc vận động nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong toàn Đoàn.

Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" là cuộc vận động rộng lớn, mang ý nghĩa sâu sắc, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X, yêu cầu các đơn vị Đoàn trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả theo tinh thần kế hoạch trên.

 

TM BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Đã ký

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hà


Tin bài liên quan
(_page 1 _in 4)    1 2 3 4