KẾ HOẠCH Tự học tập 6 bài lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên năm học 2013-2014

(25/05/2014)

KẾ HOẠCH

Tự học tập 6 bài lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên

năm học 2013-2014

--------------------

Căn cứ chương trình công tác đoàn năm  học 2013-2014  Ban Thường vụ (BTV) Đoàn trườngban hành kế hoạch thực hiện triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên HSSV và CBGV như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập nâng cao nhận thức với bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nâng cao tinh thần xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.

- Việc học tập phải được tổ chức theo đúng kế hoạch đã đề ra lồng ghép chặt chẽ với Chương trình Rèn luyện đoàn viên, công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và bám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn.

II/ NỘI DUNG, TÀI LIỆU

1. Nội dung

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên gồm 6 bài (chuyên đề) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp biên soạn, gồm:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam.

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.

Bài 5: Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Tài liệu

- Cuốn “Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn phối hợp biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành.

- Cuốn “6 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên” do Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành.

- Tài liệu câu hỏi tìm hiểu 6 bài lý luận chính tri do BTV đoàn trường biên soạn.

III/ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

1.     Đối với đoàn viên- cán bộ giáo viên:

- BTV đoàn trường đăng tải  bộ câu hỏi tìm hiểu về 6 bài lý luận chính trị - đoàn viên đọc và nghiên cứu thêm tài liệu sau đó làm bài kiểm tra  làm bài và nộp về đoàn trường theo yêu đề bài đã ban hành.

2. Đối với đoàn viên HSSV  

- Đoàn trường tổ chức học tập  trung vào sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần mỗi tháng 1 lần sau đó HSSV tự nghiên cứu thêm tài liệu và làm bài kiểm tra kiến thức mỗi tháng thực hiện 1 bài.  Đoàn viên thiếu bài nào sẽ phải tự bổ xung kiến thức và làm bổ xung. Kết quả bài học tập cũng là cơ sở để xét phân loại đoàn viên. Tổng cộng sẽ có 6 bài kiểm tra / 6 bài học. Thời gian triển khai bắt đầu tử 2 tháng 2 cho đến cuối tháng 9 đảm bảo học đủ 6 bài lý luận chính trị của đoàn.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BTV đoàn trường phân công biên soạn ngân hàng đề kiểm tra, tổ chức triển khai dưới cờ đến thanh niên theo kế hoạch.

- Giao các đoàn khoa/bộ môn theo dõi , kiểm tra tình hình thực hiện học tập lý luận chính trị của đoàn và làm bài thu hoạch của HSSV.

- Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với những đoàn tốt và không tốt  trong quá trình thực hiện học tập .

- Việc triển khai học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng. BTV Đoàn  trường đề nghị các Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch và thông báo cho HSSV tham dự. Kết quả học tập sẽ báo cáo trên đại chỉ Email- các đơn vị cập  nhật và thông báo tới đoàn viên thanh niên.

 

                                                                           T.M BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                 BÍ THƯ

                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                        

                                                                                       Nguyễn Thị Hồng Hà

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 4)    1 2 3 4