HƯỚNG DẪN Thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN

(25/05/2014)

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của

Ban Chấp hànhTrung ương Đoàn"Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn"

-----------

Thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013của Ban chấp hành Trung ương Đoàn"Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn". Nhằm xây dựng tác phong, lề lối công tác của người cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Đoàn trường  hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị cụ thể như sau:

I. Đối tượng áp dụng

Là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường ; Bí thư Phó bí thư các đoàn khoa/bộ môn trực thuộc Đoàn trường và cán bộ chi đoàn lớp.

II. Cách thức triển khai

1. Đối với cán bộ Đoàn

1.1. Nghiêm túc, gương mẫu, chấp hành đúng quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức mình. Bên cạnh đó, cần rèn luyện và phấn đấu thực hiện những nội dung “Nên làm - Không nên làm” như sau:

- Nên làm: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng.

-Không nên làm:Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.

(nội dung cụ thể những điều nên làm và không nên làm được đăng tải trên trang Website: đoàn thanh niên caodangnghekg.edu.vn).

1.2. Hằng năm từng đồng chí cán bộ Đoàn đăng ký những nội dung còn hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ để rèn luyện và phấn đấu theo những điều nên làm và không nên làm gắn với bản tự kiểm hàng năm.

 1.3. Định kỳ hằng năm tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân trước tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn nơi mình sinh hoạt, công tác;kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế về tác phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn ở đơn vị mình.

2. Đối với cấp bộ Đoàn

2.1. Triển khai quán triệt Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013của Ban chấp hành Trung ương Đoàn"Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn"như sau:

- Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức triển khai nội dung của Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường; Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn khoa/bộ môn. Thời gian trước 30/10/2013 và đầu mỗi năm học sau khi kiện toàn lại bộ máy chi đoàn lớp theo biên chế năm học.

- Các cơ sở Đoàn tổ chức quán triệt Chỉ thị theo nội dung của hướng dẫn nàyđến 100% Ủy viên BCH cơ sở đoàn ở chi đoàn lớp. Thời gian trước 15/11/2013.

2.2.Hằng năm, trên cơ sở đăng ký những nội dung còn hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ Đoàn,tổ chức để kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, và trong sinh hoạt chi đoàn.

2.3. Thường xuyên phổ biến đến đoàn viên tại các kỳ sinh hoạt chi đoàn để đoàn viên biết và giám sát việc thực hiện những điều nên làm và không nên làm của cán bộ Đoàn.

2.4. Kịp thời biểu dương những cán bộ Đoàn thực hiện tốt việc rèn luyện và phấn đấu theo những điều nên làm và không nên làm. Lấy kết quả thực hiện làm một tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ và tổ chức Đoàn hằng năm.

2.5.Ủy ban Kiểm tra đoàn trường chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này trong tổ chức Đoàn từ Đoàn trường đến cơ sở từng học kỳ 1 và năm học, 1 năm kiểm tra, giám sát việc rèn luyện và phấn đấu theo những điều nên làm và không nên làm của cán bộ Đoàn .

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn"Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn". Yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc, triển khai thực hiện. Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ trường (qua UBKT  Đoàn trường- đồng chí Nguyễn Khánh Du)./.

 


     

TM BAN THƯỜNG VỤ

P. BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Khánh Du

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 4)    1 2 3 4