Kế hoạch về thời gian đánh giá kết quả rèn luyện Học kỳ I Năm học 2011-2012

(01/02/2012)

 Căn cứ vào thông báo số 01/TB-CĐN ngày 03/01/2012 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang về việc nghỉ tết nguyên đán năm học 2011-2012, thời gian kết thúc HKI và thời gian bắt đầu  học kỳ II năm học 2011-2012;

I/ THỜI GIAN HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN:

- Họp đánh giá kết quả rèn luyện cấp lớp: Từ tuần 25 đến tuần 26 (Từ ngày 20/02/2012 đến hết ngày 02/03/2012);

-Họp đánh giá kết quả rèn luyện cấp Khoa/BM: Từ tuần 27 (05/03/2012 đến 09/03/2012);

- Thời gian nộp hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện về Phòng Công tác HSSV: Tuần 28 (12/03/2012 đến 16/03/2012)

-Thời gian họp Hội đồng xét kết quả rèn luyện cấp trường: Tuần 30 (29/03/2012)

II/ HỒ SƠ XÉT KẾT QUẢ RÈN LUYỆN:

- Biên bản họp xét kết quả rèn luyện của lớp (có mẫu kèm theo);

- Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của từng cá nhân học sinh;

- Bảng điểm Học kỳ I của lớp;

- Bản đề nghị xoá tên (Đối với những trường hợp học sinh đã nghỉ học đến thời điểm xét kết quả rèn luyện nhưng giáo viên chưa gửi đề nghị xoá tên).

III/ TRÌNH TỰ XÉT KẾT QUẢ RÈN LUYỆN: Căn cứ vào quyết định số 54/2008/QĐ-BLĐTBXH ban hành ngày 19/05/2008 của Bộ lao động TBXH về việc “Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề” và Căn cứ vào quyết định số 25/QĐ-CĐN ngày 06/01/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang “Ban hành Qui định về các tiêu chí, tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ đào tạo chính qui tại Trường cao đẳng Nghề Kiên Giang”.

- Từng học sinh, sinh viên căn cứ vào tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện (trên phiếu tự đánh giá), tự đánh giá kết quả rèn luyện cá nhân theo mức điểm ở các tiêu chí;

- Tổ chức họp xét cấp lớp gồm giáo viên chủ nhiệm tham gia chủ trì họp xét, thư ký cuộc họp. Tiến hành họp xét và thông qua kết quả đánh giá điểm của từng học sinh, sinh viên trên cơ sở phải được 50% ý kiến đồng ý của tập thể lớp, có biên bản kèm theo. Kết quả điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên phải có sự xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm và trưởng Khoa/BM;

- Trưởng Khoa/BM họp xét kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp Khoa, bộ môn và tổng hợp hồ sơ điểm rèn luyện của tất cả các lớp thuộc Khoa/BM gửi về Phòng Công tác HSSV.

* Ghi chú:Bắt đầu từ năm học 2011-2012, trường sẽ tiến hành tổng hợp điểm rèn luyện và xét cấp học bổng khuyến khích học tập bằng phần mềm quản lý đào tạo BSC nên các Khoa/BM không gửi bản đề nghị học bổng khuyến khích học tập riêng;

- Phòng Công tác HSSV căn cứ vào chỉ tiêu xét cấp học bổng là 15% trên tổng số học sinh của Khoa/BM được xếp loại rèn luyện (những học sinh nghỉ học nhưng không gửi đề nghị vẫn tính vào tổng số học sinh của toàn Khoa/BM) để in danh sách những học sinh được xét cấp học bổng (theo chương trình quản lý đào tạo BSC) trình Hội đồng khen thưởng kỷ luật học sinh sinh viên xem xét./.

                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

Đính kèm

Phiếu đánh giá

Quy chế công tác học sinh sinh viên

Quy chế điểm rèn luyện

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 3)    1 2 3