Tuyển sinh huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

(27/11/2018)

UBND TỈNH KIÊN GIANG

­­­TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc thông báo tuyển sinh huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động  

 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

 

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số: 372/QĐ-ATLĐ ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; Giấy chứng số: 57/GCN-ATLĐ ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Nhằm đáp ứng nhu cầu về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang thông báo tuyển sinh huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động các đối tượng như sau:

TT

Nhóm

Đối tượng huấn luyện

Số tiết

Ghi chú

1

Nhóm 1

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo qui định tại khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

16

 

2

Nhóm 2

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

48

 

3

Nhóm 3

Người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

24

 

4

Nhóm 4

Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các nhóm 1,3,5,6 qui định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

16

 

     Địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang hoặc tại doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

Sau khi hoàn thành khoá học được cấp giấy chứng nhận, thẻ an toàn và sổ theo dõi theo qui định.

 

MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ:

TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ,

      HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Địa chỉ: 1022 Nguyễn Trung Trực, P. An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 02973.925.488;   Website: caodangnghekg.edu.vn

 

 

         

       Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

      - Như trên;

- LưuTTĐGKNNQG, HLATVSLĐ&ĐTNH;                                                                     (ĐÃ KÝ)

- Lưu VT.

                                                                                                                           NHAN THANH LIÊM

Tin bài liên quan
(_page 1 _in 4)    1 2 3 4
+ Xem tất cả
Video giới thiệu trường
Thư viện ảnh
Người phát ngôn
ThS. Hồ Thu Hằng
Phó Hiệu Trưởng
0917488484
hthang@caodangnghekg.edu.vn