SỐ HÓA HỒ SƠ BÀI GIẢNG

 1. KHOA CƠ KHÍ
  Danh sách email có quyền truy cập: (nvminh, nvtrang, tmdien) @caodangnghekg.edu.vn
  1. CĐ. Khóa 09
  2. CĐ. Khóa 10
  3. CĐ. Khóa 11
  4. TC. Khóa 17
  5. TC.Khóa 18
 2. KHOA ĐIỆN - ĐTMT
  Danh sách email có quyền truy cập: (dntoan, ncthach, bhquan) @caodangnghekg.edu.vn
  1. CĐ. Khóa 09
  2. CĐ. Khóa 10
  3. CĐ. Khóa 11
  4. TC. Khóa 17
  5. Lớp Liên Kết
 3. KHOA KHCB
  Danh sách email có quyền truy cập: (ttkyen, bkduy, ttttrang) @caodangnghekg.edu.vn
  1. CĐ. Khóa 09
  2. CĐ. Khóa 10
  3. CĐ. Khóa 11
 4. KHOA KINH TẾ - DU LỊCH
  Danh sách email có quyền truy cập: (ntnhung) @caodangnghekg.edu.vn
  1. CĐ. Khóa 09
  2. CĐ. Khóa 10
  3. CĐ. Khóa 11
  4. TC. Khóa 17
 5. KHOA THỦY SẢN - NÔNG NGHIỆP
  Danh sách email có quyền truy cập: (nvvu) @caodangnghekg.edu.vn
  1. CĐ. Khóa 09
  2. CĐ. Khóa 10
  3. CĐ. Khóa 11
  4. TC. Khóa 17
  5. TC.Khóa 18
  6. TC.Khóa 19
 6. KHOA XÂY DỰNG
  Danh sách email có quyền truy cập: (tmdoan, nhhien) @caodangnghekg.edu.vn
  1. CĐ. Khóa 09
  2. CĐ. Khóa 10
  3. CĐ. Khóa 11
  4. TC. Khóa 17
  5. TC.Khóa 18
  6. TC.Khóa 19